Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. obowiązuje Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie

danych osobowych (dalej „RODO”). W związku z powyższym przedstawiamy Państwu

niniejszą informację, dzięki której dowiecie się, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest ŁUKASZ BRYŁA prowadzący

działalność gospodarczą pod firmą SPARKLE ŁUKASZ BRYŁA z siedzibą w

WIELICZCE przy ul. RÓŻANEJ 31, NIP: 6831957672 .

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM:

W zakresie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

• pisemnie na adres siedziby tj. SPARKLE ŁUKASZ BRYŁA z siedzibą w

WIELICZCE(32-020) przy ul. RÓŻANEJ 31;

• poprzez e-mail: kontakt@sparklelashes.pl

• telefonicznie pod numerem telefonu: 799 119 133

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRZETWARZANIA ORAZ CZAS

PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

• zawarcia i wykonania umowy (w tym kontaktowanie się z klientem w związku z realizacją

umowy) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; czas przetwarzania:

przez okres trwania umowy i do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy;

• rozpatrywania skarg i reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c

RODO; czas przetwarzania: przez okres 1 roku po upływnie terminu rękojmi, gwarancji lub

rozliczeniu reklamacji;

• dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.

f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

rozumianego jako windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych oraz

egzekucyjnych; czas przetwarzania: do czasu zakończenia postępowań sądowych i

egzekucyjnych;

• archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; czas

przetwarzania: do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów

prawa, a w szczególności obowiązku przetwarzania dokumentów

księgowych;

• statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja

prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako zbieranie informacji o jakości naszej

obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów w celu poprawy naszej działalności; do czasu

posiadania dodatkowej innej podstawy prawnej przetwarzania;

• oferowania produktów i usług produktów bez wykorzystania środków komunikacji

elektronicznej - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie

uzasadnionego interesu rozumianego jako reklamowania swojej działalności; czas

przetwarzania: do czasu wniesienia sprzeciwu;

• oferowania produktów i usług produktów z wykorzystaniem środków komunikacji

elektronicznej - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f

RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako reklamowania swojej

działalności przy wykorzystaniu adresów e-mail, numerów telefonu; czas przetwarzania: do

czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu;

• obsługi zapytań składanych przy wykorzystaniu formularza kontaktowego – podstawą

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu

rozumianego jako utrzymywanie kontaktu z potencjalnym klientem; czas przetwarzania: do

czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z którymi

współpracujemy, w szczególności:

• podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;

• podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

• organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem

wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),

• podmiotom z nami współpracującymi, świadczącym dla nas usługi na podstawie umów

zlecenia tj. firmie księgowej, obsłudze IT, przy czym podmioty te przetwarzają dane na

podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora;

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W

przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy i realizacja zlecenia.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANYMI DANYMI OSOBOWYMI:

W związku z przetwarzanymi danymi osobowymi przysługują Państwu następujące prawa:

• dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania;

• wniesienie sprzeciwu;

• przenoszenia danych;

• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa;

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, gdy

podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (wycofanie zgody nie ma

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem

zgody).

PRAWO DO SPRZECIWU:

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych na podstawie uzasadnionego interesu, ale z wyłączeniem marketingu

bezpośredniego. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tym celu, chyba że będziemy w

stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione

podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane

będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania

danych w tym celu, jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI:

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że

obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania

remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych

w rozumieniu RODO.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;